award entry rider
Champion 323 RUBY VERGA
Reserve 1459 KATHERINE KHAYAMI